Egyéb kategória bejegyzései

A tudományos szabadság tíz tézise

A német Tudományos Szervezetek Szövetsége (Allianz der Wissenschaftsorganisationen) „A szabadság a rendszerünk” című kampányának zárónyilatkozata

„A művészet és tudomány, a kutatás és az oktatás szabad. Az oktatás szabadsága nem ment fel az alkotmányhoz való hűség alól” – így hangzik a 70 évvel ezelőtt hatályba lépett német Alaptörvény 5. cikkelyének 3. szakasza. A tudomány szabadsága alapjog, és egyúttal a liberális demokrácia pillére, valamint a gazdasági és társadalmi haladás előfeltétele. Ez az alapjog azonban összeütközésbe kerülhet más, az alkotmányban védett alapjogokkal és célokkal. A szabad tudomány szempontjából elengedhetetlen jogi autonómia biztosítása és az anyagi eszközök állam általi rendelkezésre bocsátása azzal a kötelezettséggel jár, hogy számításba kell venni a kutatás lehetséges következményeit is. A kutatók csakúgy, mint a tudományos intézmények tudatában vannak nagy szabadságukból fakadó felelősségüknek.

A németországi tudomány ebben a jubileumi évben közös kampányt indított az alkotmányos védelemben részesülő tudományos szabadság témájában. „A szabadság a rendszerünk. Együtt a tudományért. 70 éves az Alaptörvény” címmel számos rendezvényen, a médiában megjelent beszédekben, vitákban és cikkekben hangsúlyozták a szabad kutatás és oktatás jelentőségét, kritikus szemmel rámutattak a tudomány területén a fejleményekre, valamint figyelmet fordítottak a tudomány szabadságát külföldön és belföldön befolyásoló kockázatokra.

A jelen memorandum magát a németországi tudomány kötelezettségvállalásának tekinti, hogy megvédje a tudomány szabadságát, megvédje magát a korlátozásokkal szemben, és megerősödjön a jövő kihívásaival szemben.

A tudományos szabadság tíz tézise

1. A tudomány szabadságát világszerte támogatni kell
Számos országban akut veszélynek van kitéve a tudomány szabadsága, a tudósokat, mint a rendszer ellenségeit üldözik, vagy akár le is tartóztatják. Itt az a tudományos szervezetek feladata, hogy megőrizzék a kényes egyensúlyt, amint fellépnek a veszélyeztetés ellen, és egyúttal megtartják a már létező együttműködési formákat, mint értékes mozgástereket a kutatók számára. A németországi tudomány elkötelezi magát amellett, hogy saját szervezeteiben továbbra is és erőteljesebben védelmet és távlatokat nyújt a veszélyeztetett külföldi tudósoknak, és aktívan részt vesz az olyan szervezetek, mint Academy in Exile vagy Scholars at Risk programokban, hálózatokban. A mobilitás és a szabad eszmecsere a sikeres tudomány feltételei.

2. Erősíteni kell a tudományos eredményekbe vetett bizalmat
A tudományos eredmények nem csupán „véleménynyilvánítások”. A tudománynak éppen ezért az az össztársadalmi feladata, hogy világossá tegye a különbséget a vélemények és a tudományosan ellenőrizhető eredmények között, ügyeljen a tudományos eredmények közvetítésénél a világos közlésre, érthetőségre és követhetőségre, és ne hagyjon teret a tények populista jellegű eltorzításának. Ennek során újból és újból világossá kell tennie a megalapozott tudományos eredmények határait és a tudományos viták jelentőségét. Így lehet erősíteni a társadalom tudományba vetett bizalmát, és ezzel a tudomány Alaptörvényben rögzített szabadságát.

3. A különleges szabadságjogok különleges önkontrollt kívánnak
A túlnyomó részben közpénzből finanszírozott tudományos rendszerben a társadalomnak bíznia kell a tudomány működő önkontrolljában. A csalások, hatalommal való visszaélés vagy az áltudomány aláássa a társadalom abba vetett bizalmát, hogy a tudomány felelősségteljesen bánik a rendelkezésre álló különleges szabadságjogaival. Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek teljesítik a tőlük elvárt felelősségvállalást, amikor megfelelnek a jó tudományos gyakorlat, feddhetetlenség, szabálykövetés, jogbiztonság és munkatársvédelem magas követelményeinek.

4. A szabadság nem azt jelenti, hogy nincsenek szabályok
A szabad tudomány nem áll a törvények felett. A kutatás etikai és jogi határait a társadalmi fejlődés fényében és a társadalmi viták eredményeként határozzák meg és vizsgálják – ha pl. állatkísérletekről, a humán genomkutatásról vagy a mesterséges intelligenciáról van szó. A tudósoknak gondosan mérlegelni kell tevékenységük során az etikai szempontból kényes kutatások esetében az esélyeket és a kockázatokat. A tudományos intézmények etikai bizottságokkal és tanácsadói testületekkel támogatják ezt a folyamatot.

5. Biztosítani kell a kutatás tárgyának szabad megválasztását
A trendek szerinti orientáció segíthet abban, hogy összegyűljön a tudományos rendszerben a szakértelem, és támogassa az interdiszciplináris kutatást, ahogy ez jelenleg pl. a mesterséges intelligencia témájánál is történik. Mégis alapvető követelmény a kutatás tárgyának szabad megválasztása, hogy megőrizzük a rendszer sokszínűségét. Ehhez azonban szükség van arra, hogy az aktuális trendeken kívül eső kutatási tárgyak is elegendő pénzügyi támogatást kapjanak, hogy a magas színvonalú tudományos folyóiratok replikációs tanulmányokat vagy negatív kutatási eredményeket is közöljenek. A kutatásnak nem kell kizárólag gazdasági hasznot hoznia, vagy konkrét felhasználási lehetőségeket felmutatni –az alapkutatásoktól kezdve a felhasználásig bezárólag a teljes hatáslánc jelentőségét kell a tudományágakat átfogóan érvényre juttatni és a társadalom számára kommunikálni.

6. A tudományos szabadság tudástranszfert is jelent
Fontos a tudomány együttműködése a külső partnerekkel, pl. vállalatokkal és más szereplőkkel, hiszen így lehet erősíteni a gazdaság és a társadalom innovációs képességét, és egyúttal felhasználni gyakorlati impulzusokat a tudomány számára. A tudomány eme egyre fontosabbá váló szerepértelmezése új kihívások elé állítja az egyetemeken kívüli és egyetemi tudományos intézmények transzferteljesítményét. A tudomány szabadságának biztosítása a vállalatokkal való együttműködés terén különösen releváns: megfelelő módon kell biztosítani a kooperációk révén létrejött kutatási eredményeknek és azok függetlenségének követhetőségét.

7. A szabad tudománynak szüksége van a megbízható keretfeltételekre
Az intézményi autonómia és a megbízható finanszírozás a szabad tudomány számára szükséges előfeltételek. Csak a felsőoktatási intézmények és kutatóintézmények megfelelő alapfinanszírozásával lehet azt biztosítani, hogy a kutatók saját belátásuk és a társadalmi igény szerint foglalkozzanak a nagyszámú kérdéssel, és eljussanak az előre nem látható ismeretekhez. A megbízható finanszírozás ezen kívül alapfeltétele a strukturált és vonzó tudományos karrier kialakításának.

8. A kutatási teljesítményt úgy kell értékelni, hogy közben nem korlátozzák a tudomány szabadságát
A tudomány motiváló és jutalmazási rendszere nem korlátozhatja a szabad kutatást, hanem támogatniuk kell azt. A tudomány szabadsága különösen akkor tud igazán fejlődni, ha a tudományos teljesítményt és sikert a minőségen és nem elsősorban a mennyiségen keresztül mérjük. Eredeti kutatások nem mindig járnak együtt magas idézettségi kvótával – mégis ez utóbbi dominálja a kutatók és tudósok sikerének megítélését. A tudományos kiadók előírásait és értékelőeszközeit is kritikusan kell megközelíteni, hogy mennyiben támogatják, vagy éppen akadályozzák a tudomány szabadságát.

9. A tudomány szabadsága megköveteli a vitakultúrát
A tudomány szabadságának egyik lényeges alapköve a másként gondolkodókkal folytatott nyílt párbeszéd és vita. Valamennyi tudományág diákjai számára közvetíteni kell a szabad tudományos vita kiemelkedő értékét – meg kell tanulniuk, miként lehet kritikusan viszonyulni a különböző perspektívákhoz, legyen az akár a sajátjuk. A tudományos viták kapcsán szerzett tapasztalatok is hozzájárulnak a liberális demokrácia alapértékeinek megerősítéséhez, amelyek elengedhetetlenek a tudomány átfogó szabadságához.

10. A tudomány szabadságának szüksége van a társadalmi vitára
Németországban a szabad tudomány olyannyira magasra értékelt dolog, hogy politikai és társadalmi nagyrabecsülése magától értetődőnek tűnhet. Ezt a pozíciót a tudomány azonban csak akkor képes megtartani, ha a jövőre nézve eleven, dinamikus eszmeként adaptálják, és szembe néz az új kihívásokkal és igényekkel. A tudomány szabadsága szorosan összefügg az élénk társadalmi vitával és eszmecserével. Az átfogó tudományos kommunikációra ezért az a feladat hárul, hogy más társadalmi szereplőkkel állandó eszmecserét folytasson a tudomány hatásáról, eredményeiről és határairól.

 

KACHEL_MEMORANDUM_GEIMEINSAM.png

Modifications of the Academy Act (Summary)

The Hungarian Parliament passed the new law on July 2, 2019. This amends and modifies the Academy Act and numerous others drastically.

The most important modifications regarding the Hungarian Academy of Sciences (HAS):

1. Separating the Research Network (RN) from the independent Academy and establishing a distinct RN under the name Eötvös Lorand Research Network (LERN).

 • The RN is supposed to be autonomous from the Academy as well as the government, but at its core structure it is heavily influenced by the gov. at the highest level.

2. The starting date of 1st of August/Sept, 2019 was/is highly questionable.

 • The Act has been enacted on July 2, thus leaving less than a month for preparation and execution.
 • During this period it was the Ministry for Innovation and Technology that organized the execution of the Act, however it is not its responsibility under the Act.
 • Miklós Maróth, the new leader of the LERN himself admitted that until January 1, 2020 (or for a year) the new Governing Body will not be able to make major decisions, because the new Secretariat will need time to settle.
 • The rush creates uncertainty among the employees of the Academy, affecting researchers as well as the public servants of the Secretariat.

3. The Act creates a new Governing Body (GB), which is highly influenced by the Government: it consists of 13 members, all appointed by the Prime Minister.

 • 6 members nominated by the President of the HAS (László Lovász)
 • 6 members nominated by the Minister of Innovation and Technology (László Palkovics)
 • The President of the LERN jointly nominated by the President of the HAS and the Minister, but appointed by the Prime Minister
 • But the joint nomination cannot be considered as a real guarantee, since in case of a disagreement between the two, the Prime Minister may appoint whoever he wishes as the head of the GB for an indefinite time period, with the full power of the whole GB. This creates an opportunity for the govt. to force the HAS President into an agreement, as the only way to have the 6 nominees of the Academy appointed and involved in the decisions.

The GB has the power to decide about:

 • the finances of the RN,
 • organization and reorganization questions
 • the general directors of the 15 research centres, with a simple (non-qualified) majority
 • some questions will be decided with ⅔ majority, according to promises, but nothing is written, yet.

Concerns:

Without the necessity of qualified majority decisions on structural changes institutions can be abolished, cut off from the network, or new ones established, or existing external ones attached to the network.

This implies (contrary to prior agreement) without any moratorium, that is, right or soon after the start of the operation of the network and its governing body. (Promises on a moratorium are not guarantees.)

There is no possibility to appeal against the decisions of the GB or the president of the LERN.

4. As required by the new law the properties and buildings are to be given for free use to the new research network without compensation, which is a violation of the HAS’ property rights protected by the constitution.

 • By a unilateral legal act of the state, the draft law obliges the HAS (“charges the HAS with the task”) to transfer the right of use over its assets, establishing a dangerous precedent for nationalization that is highly destructive to the legal order.
 • HAS’ obligation to transfer its real estates (buildings serving to house the research network) and its research facilities, assets, and equipment to the new research network for free (without any compensation) violates the HAS’ rights to private property guaranteed in the Fundamental Law of Hungary (the constitution) and in many international treaties.

President of the Academy László Lovász filed a constitutional complaint in this regard. In the complaint he states that the Academy’s right to private property has been unconstitutionally limited and that the Academy’s academic freedom (more precisely its right to carry out research) has been interfered with.

This is an Article 26 (2) procedure under the Act on the Constitutional Court (CC), which means that there are no strict time limits regarding the procedure of the CC. The Act says that “The Constitutional Court shall decide on constitutional complaints within reasonable time.”

However according to the Rules of Procedure of the CC (internal regulation), the Court shall decide in 120 days about the admissibility of the petition. And the rapporteur shall submit in 180 days upon admission the first draft. Still this does not guarantee that the Court will deliver a decision in the near future.

MPs also filed a petition to the CC, asking for the ex post review of the Act. However, regarding this procedure there is no time-limit on the Constitutional Court, not even in the Rules of Procedure.

About the maintenance of the assets of the Academy

 • the responsibility of the maintenance of these buildings, equipments, machines falls on the research centres using these
 • but according to the Act, funding has to be guaranteed in the state budget act for these goals
 • the Facility Management Service of the HAS is responsible for the operation of the buildings and other facilities.

 

5. The new Act violates the exclusive entitlement of scientists to evaluate scientific research

 • Two points of the new act are in breach of the Fundamental Law of Hungary in this regard, as it claims that the governing body “will determine the evaluation principles of the research network” and “will evaluate the achievement reports of the research institutes”.
 • The assessment of research is in itself a research activity which is confirmed in the Fundamental Law (X. (2) par) stating that “only representatives of the scientific community are entitled to evaluate the research activities” and “the State shall have no right to decide on questions of scientific truth”.
 • In the governing body, according to the law, representatives of science will be in majority, but there might be also members without academic background, and they will evaluate research activity, too. (The term – representative of science – is vague in itself. Any politician, with a past of academic research can fall under this requirement.)

 

6. The Act establishes the National Science Policy Council (coming into effect on January 1, 2020) that will be responsible exclusively for the prime minister.

 • The Council will have 11 members, its chairman is going to be the concerned Minister, appointed by the Prime Minister together with the co-chairman.
 • The co-chairman and the regular members will be nominated by the minister as well. 3  members should be chosen from the economic sphere, 3 members from the academic field, and 3 members from the public sector.
 • Since the Council will have serious effect on national research grants, it has to be noted that no professional competency is rendered to this body to perform its professional function.
 • The Council will operate in all aspects under ministerial direction with ministerial veto, and only the minister can submit proposals to the government.

7. The Act further increases the centralization of science funding in Hungary

 • All funding for research and innovation as well as higher education will be under the direct or indirect control of the Ministry.
 • The RN was financed by the autonomous decisions of the independent Academy so far, a practice that will be replaced by the funding policy of the government.
 • There is a risk  that academic freedom, normally guaranteed by scientific and financial independence and to a large extent achieved at institutional level in modern times, will be limited by the government’s science policy.

 

8. No guarantees in the law: Only the benevolent operation guarantees that there will be no abuse of power or political interference of the government.

 

Questions and concerns regarding the operation of the Governing Body of the LERN

 • According to the Act the Secretary General of the RN should be chosen after an open call for the position, and the open call and its content should be decided upon by the GB.
 • The Secretary general and his deputy should be elected by the GB.
 • Still the GB decided to give up this right and agreed to appoint Ádám Szigeti (previous assistant secretary of state of the Ministry for Innovation and Technology) as acting Secretary General for 1 year/or the time while the open call will be decided about, however such call has not been published by the GB.
 • This decision of the GB contradicts to the Act.
 • The appointment of Ádám Szigeti again proves that the government is eager to get influence over the RN.
 • The GB also agreed to appoint Márton Lacsny as deputy of the Secretary General, who previously has been working at various positions beside Minister Pakovics.

Lack of transparency:

 • The LERN has no publicly available webpage. Information about the Secretariat, its operation, or even its phone-number or e.mails are not available for public, neither any information about its management.
 • so far it has failed to enact its internal regulations – subsequently the research centres are also unable to enact their internal regulations, because these documents should be harmonized.
 • the only channel of information between the LERN and the researchers are the general directors of the research centres.

Promises:

 • according to promises for 2020, core funding will be provided for the research centres;
 • the document on internal regulations of the LERN GB – once it is ready – will require a ⅔ majority of the votes for some fundamental questions
 • In our opinion qualified majority (two thirds of the votes) should be required at least for the following major or strategic decisions:
 • electing the Chair of the Governing Board
 • establishing a new unit (centre or independent institute) as part of LERN
 • closing an existing unit (centre or independent institute) of LERN
 • distribution of core funding among the units (centres or independent institutes) of LERN
 • appointing the directors of the centres and independent institutes of LERN

 

 

Summary of the Situation of the Hungarian Academy of Sciences

THE SITUATION OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (MTA)

1. In 2018, the Hungarian Government decided to reorganise the entire sector of research, development and innovation in Hungary in order to improve Hungary’s innovation and competitiveness positions in the EU. However, the Ministry for Innovation and Technology (MIT), entitled to carry out this plan, introduced its arbitrary and permanently changing plan without proper reform-planning and the necessary consultations with those affected. At the end of a year-long struggle between the Government and the Hungarian Academy of Sciences, on 2 July 2019 the Parliament adopted a Bill that deprives the independent Academy of its research network and places it under governmental control. This new law radically narrows the framework of independent scientific institutions in Hungary and violates academic freedom to various degrees.

2. In the summer of 2018, all of a sudden (leaving only 54 minutes for the Academy to comment) the annual financial support for the academic research network of the Academy was reallocated to the MIT without justification. From January 2019, the MIT decided to withhold the disbursement of subsidies covering material expenses of research centres for 2019, and threatened to withhold the salaries of employees (approximately 5,000 active staff members) in an effort to force the Presidium of the Academy to agree to the handover of its research network to the Government. The MIT refused to execute the provisions in force of the Act of Parliament on the 2019 budget of Hungary, and blackmailed the leadership of the Academy. As a result, the Academy lost financial control over its own budget (i.e. its financial autonomy), and became unable to make binding contracts for the whole year or longer (thus lost predictability and stability).

3. Meanwhile, a public shaming campaign was carried out by pro-government media outlets against many of the researchers and institutes of the Academy, criticizing their choice of research topics, and stigmatizing them as liberals and people acting on behalf of or in the interests of George Soros. These individualised attacks have a strong chilling effect not only on the affected individuals, but also on the Hungarian academic community as a whole, and may lead to self-censorship.

4. The Government and the Academy conducted negotiations that resulted in compromises on several issues. Nonetheless, the Government submitted a Bill to the Parliament that included none of those elements, and the Parliament passed the law on 2 July 2019, which entered into force on 1 August 2019, leaving no time to prepare for the changes. As a result, among others, the entire research network was separated from the Academy.

5. The new law renders the research network (named Loránd Eötvös Research Network, LERN) under a Governing Body that consists of 13 members, all of them appointed by the Prime Minister. Six members are nominated by the President of the Academy, six by the MIT. The President of the Body is appointed by the Prime Minister, following the joint nomination of the President of the Academy and the Minister. The Prime Minister has the right to appoint the President of the Governing Body if no agreement is reached between the Minister and the President of the Academy. This new structure puts the research network under direct political influence.

6. The new law obliges the Academy to provide the infrastructure (placement and necessary appliances) for the LERN without compensation, effectively expropriating its private property.

7. Employees of the Secretariat of LERN – who have previously been employed by the Academy – lost their public servant status and consequently the additional safeguards and guarantees the status entailed.

8. The entire procedure was accompanied by concerted attacks in the pro-government media. A recurring line of attack, echoed by the Government, was the inefficiency of research centres in securing funds or producing innovation. The Academy attempted to question the connection between alleged inefficiencies and institutional settings, and pointed out that Hungary, and the Academy especially, has been very successful in the region in securing third party (especially EU research) funding. The Government failed to provide any meaningful answer to this.

 


First published as part of the reaction paper Stating the Obvious – Rebutting the Hungarian Government’s response to the Reasoned Proposal in the Article 7 procedure against Hungary  (18 October 2019) written by Hungarian NGOs rebutting the Hungarian Government’s false or misleading statements and pointing out its lack of adequate reaction to EP concerns in the Article 7 procedure against Hungary. Available also here.

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület állásfoglalása az 1956-os Intézet kormányzati beolvasztása ügyében

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület tiltakozását fejezi ki az 1956-os Intézetet érintő újabb kormányzati intézkedéssel kapcsolatban. Elfogadhatatlan eljárásnak tartjuk, hogy egy tudományos műhelyt az érintettek megkérdezése – sőt, tájékoztatása – nélkül csatoljanak egyik intézménytől a másikhoz. Ráadásul ebben az esetben egy tudományos hivatású, önálló szervezettől, az Országos Széchényi Könyvtártól egy közvetlen minisztériumi alárendeltségben működő intézményhez rendelik hozzá az 1956-os forradalom, és általában a jelenkortörténet-kutatás legfontosabb hazai kutatóintézetét. Tudományos kutatóintézetek – ha valóban azok – elvi és gyakorlati okokból sem működhetnek közvetlenül minisztériumi alárendeltségben, kormányzati háttérintézményként.

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület több mint harminc évvel ezelőtt jött létre, amikor a tudomány autonómiája növekvőben volt Magyarországon. Most már hosszú a sora azoknak az intézkedéseknek, amelyek a tudomány mozgásterét korlátozzák, az 1956-os Intézetre vonatkozó döntés csak egy ezek között. A HIK az első Fidesz-kormány idején, 1999- ben is tiltakozott az ellen, hogy akkor az állami támogatás megvonásával próbálták a perifériára szorítani ezt a tudományos kutatóhelyet, s miután ez nem sikerült később az OSZK-ba való betagolással sem, most a legdurvább végső módszerhez, gyakorlatilag a lehetetlenné tételhez folyamodtak.

Egyesületünk károsnak tart és visszautasít minden olyan tudománypolitikai lépést, amely megfelelő szakmai előkészítés és az érintettekkel való érdemi egyeztetés nélkül történik. Ezek szűkítik a tudomány autonómiáját, s visszahozzák azt a világot, amikor a politikai megbízhatóság, s nem a teljesítmény alapján ítélik meg a tudomány művelőit. Meggyőződésünk, hogy komoly, társadalmunkat szolgáló tudományos eredmények csak akkor születhetnek, ha a kutatók saját tudományterületük normái és logikája szerint dolgozhatnak.

Rövid összefoglaló az MTA kutatóhálózatában 2019. május 2-4. tartott véleménynyilvánító szavazásról

Az MTA 191. Közgyűlése előtt az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) szavazást kezdeményezett a kutatóhálózat dolgozói között az MTA Kutatóhálózata jövőbeni működtetése tárgyában közgyűlés elé kerülő határozati javaslatok tartalmáról. A szavazást a kutatóhálózat 15 kutatóhelyéből 14-ben sikerült megtartani, de a szűk időkeretek ellenére a résztvevők száma 1711 fő volt[1].

A szavazás eredményei

 • A dolgozók elsöprő többsége arra szavazott, hogy kapjon az MTA kutatóhálózata alapfinanszírozást a központi költségvetésből (98% igen, 1% nem, 1% tartózkodás).
 • A dolgozók túlnyomó többsége szintén támogatta azt a javaslatot, hogy az MTA esetlegesen létrejövő új irányító testületébe az MTA, a kutatóhálózatok és az ITM egyenlő, 1/3 arányban delegáljanak képviselőket, és a kormány delegáltjainak aránya ne legyen 1/3-nál több (91% igen, 3% nem, 6% tartózkodás).
 • Arra a kérdésre, hogy az MTA kutatóhálózata az MTA-n belül működjön-e tovább, a dolgozók 94%-a igennel szavazott, 2% ellenszavazat és 4% tartózkodás mellett.
 • Az intézetek egy részében (5 kutatóhelyen) az Elnökségi javaslat (1/3-1/3-1/3) mellett a Kormányzati javaslatról (1/2-1/2) és arról is véleményt nyilvánítottak, hogy szükség van-e bármiféle új Irányító Testületre. A szavazók közül

                                 61% támogatja az elnökségi előterjesztést

                                 34% nem támogatja új irányító testület felállítását[2]

                                 1% támogatja a kormányzati javaslatot

                                  4% tartózkodott

[1] az MTA kutatóhálózatának 2018-as átlagos dolgozói létszáma 4232 volt, ebből 2530 kutató.

[2] Az összesítésben azokat a szavazók, akik nem támogatták az új IT felállítását, a 91 %-ba lettek beleszámítva, kiindulva abból, hogy abban a kérdésfelvetésben az volt a legradikálisabb válaszlehetőség a kormányzat részvétele ellenében.

Diagram_1

Diagram_2.png

Diagram_3Diagram_4Diagram_5

Az összefoglaló letölthető itt

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Menet a tudományért
2019. 03. 21.

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Tisztelt Miniszter Úr!

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak fóruma már több alkalommal súlyos aggodalmát fejezte ki a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. Miközben a minisztériumi háttéranyag szerint is kimagasló az MTA teljesítménye, Palkovics László miniszter arról beszél, hogy az MTA nem jól teljesít. A változatos átalakítási tervek mögé a Minisztérium nem tud sem szakmai, sem hasznossági alapú érveket felsorakoztatni. A hazai innováció javításával egyetértünk, de elutasítjuk az átgondolatlan, szakmaiatlan és súlyos károkat okozó reform-diktátumokat, valamint a pénzügyi eszközökkel és az intézethálózat szétdarabolásával fenyegető zsarolási módszereket.

Korábbi nyilatkozatainkban követeléseket fogalmaztunk meg, amelyekre mind a mai napig nem kaptunk kielégítő választ. Ezért úgy látjuk jónak, hogy személyesen is átadjuk ezeket a követeléseket.

 1. Az Alaptörvénnyel és az Akadémiai törvénnyel összhangban követeljük az Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását!
 2. Tartsák tiszteletben az MTA és kutatóintézeteinek egységét és függetlenségét!
 3. Tartsák fenn az akadémiai intézetek korábbi finanszírozási rendszerét, amelynek meghatározó része az alapműködést szolgáló normatív állami támogatás!
 4. A kutatóhálózat feletti felügyelet maradjon az Akadémiánál! A kutatói munkának kizárólag a kutatóközpontok és -intézetek által korábban felállított és nemzetközi tudományos sztenderdekhez igazított teljesítményértékelésnek kelljen megfelelnie!
 5. Garantálják a kutatóintézeti hálózat hosszú távú egyben maradását! Az Akadémia nemzeti és nemzetközi értéke csak a történetileg kialakult, tudományos teljesítmények által igazolt egységben szavatolható.
 6. Garantálják a dolgozók érvényes közalkalmazotti jogviszonyának és munka-szerződésének fenntartását!
 7. A közalkalmazotti jogviszonytól és az egyetemi oktatói bértáblától csak a dolgozók javára lehessen eltérni!
 8. Versenyképes és a társadalmi közjót hatékonyan szolgáló tudomány csak a kutatói munkahelyek stabilitásának helyreállításával, a kutatók és a kutatást segítő dolgozók európai viszonylatban versenyképes bérezésével érhető el!
 9. Mindennemű tárgyalás az MTA és az ITM között legyen nyilvános, transzparens és a kutatói közösség képviselői is vehessenek részt benne!
 10. Követeljük, hogy Palkovics László miniszter és akadémikus jelenjen meg a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlése előtt, és nyilvánosan számoljon el azzal a romboló „tevékenységgel”, amelyet az eltelt egy esztendőben az MTA ellen kifejtett!

Budapest, 2019. Március 21.

az Akadémiai Dolgozók Fóruma

A petíció szövege innen letölthető.

„Öröm több mint pénz, becsület pedig még százszorta több.” (Széchenyi)

Akadémiai Dolgozók Fóruma
Sajtóközlemény
Megjelenés időpontja: 2019. 03. 01.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma üdvözli az MTA vezetésének bátor döntését, amely szerint nem hajlandó részt venni a látszatpályázatban. Az Elnökség az egyetlen morálisan helyes döntést hozta.

Az ITM képviselői az elmúlt hetekben sem tudták érdemben megvitatható, írásos dokumentumban tisztázni álláspontjukat sem az Akadémia, sem a kormány felé.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László által minden dolgozóhoz eljuttatott levél emlékeztet arra, hogy a február 26-i elnökségi határozat értelmében a kutatóintézet-hálózatnak egyben és az Akadémia szakmai irányítása alatt kell maradnia.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma továbbra is mindenben támogatja az Elnökség harcát az Akadémia fennmaradásáért és egységéért.

 

A sajtóközlemény szövege pdf formátumban innen tölthető le.

„Az én Akadémiám” 7. – Eszik Veronika

Eszik Veronika szereti, hogy történészként társadalmak működési mechanizmusaival foglalkozhat, ami kulturális feladat, identitáskérdés és egy nemzeti közösség alapja. Az Akadémia számára elsősorban szellemi műhely, ahol a tapasztaltabb kollégáktól kezdettől fogva rengeteg segítséget kaphatott ahhoz, hogy szakmailag fejlődjön, és fiatal kutatóként is az Akadémia színvonalához méltó tudományos munkákat tudjon felmutatni. Az Akadémia körüli helyzet kiszámíthatatlansága személyesen is kihívást jelent számára, mert szeretné, ha ebből a bizonytalanságból a kisfia nem érezne meg semmit.