Egyéb kategória bejegyzései

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület állásfoglalása az 1956-os Intézet kormányzati beolvasztása ügyében

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület tiltakozását fejezi ki az 1956-os Intézetet érintő újabb kormányzati intézkedéssel kapcsolatban. Elfogadhatatlan eljárásnak tartjuk, hogy egy tudományos műhelyt az érintettek megkérdezése – sőt, tájékoztatása – nélkül csatoljanak egyik intézménytől a másikhoz. Ráadásul ebben az esetben egy tudományos hivatású, önálló szervezettől, az Országos Széchényi Könyvtártól egy közvetlen minisztériumi alárendeltségben működő intézményhez rendelik hozzá az 1956-os forradalom, és általában a jelenkortörténet-kutatás legfontosabb hazai kutatóintézetét. Tudományos kutatóintézetek – ha valóban azok – elvi és gyakorlati okokból sem működhetnek közvetlenül minisztériumi alárendeltségben, kormányzati háttérintézményként.

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület több mint harminc évvel ezelőtt jött létre, amikor a tudomány autonómiája növekvőben volt Magyarországon. Most már hosszú a sora azoknak az intézkedéseknek, amelyek a tudomány mozgásterét korlátozzák, az 1956-os Intézetre vonatkozó döntés csak egy ezek között. A HIK az első Fidesz-kormány idején, 1999- ben is tiltakozott az ellen, hogy akkor az állami támogatás megvonásával próbálták a perifériára szorítani ezt a tudományos kutatóhelyet, s miután ez nem sikerült később az OSZK-ba való betagolással sem, most a legdurvább végső módszerhez, gyakorlatilag a lehetetlenné tételhez folyamodtak.

Egyesületünk károsnak tart és visszautasít minden olyan tudománypolitikai lépést, amely megfelelő szakmai előkészítés és az érintettekkel való érdemi egyeztetés nélkül történik. Ezek szűkítik a tudomány autonómiáját, s visszahozzák azt a világot, amikor a politikai megbízhatóság, s nem a teljesítmény alapján ítélik meg a tudomány művelőit. Meggyőződésünk, hogy komoly, társadalmunkat szolgáló tudományos eredmények csak akkor születhetnek, ha a kutatók saját tudományterületük normái és logikája szerint dolgozhatnak.

Rövid összefoglaló az MTA kutatóhálózatában 2019. május 2-4. tartott véleménynyilvánító szavazásról

Az MTA 191. Közgyűlése előtt az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) szavazást kezdeményezett a kutatóhálózat dolgozói között az MTA Kutatóhálózata jövőbeni működtetése tárgyában közgyűlés elé kerülő határozati javaslatok tartalmáról. A szavazást a kutatóhálózat 15 kutatóhelyéből 14-ben sikerült megtartani, de a szűk időkeretek ellenére a résztvevők száma 1711 fő volt[1].

A szavazás eredményei

 • A dolgozók elsöprő többsége arra szavazott, hogy kapjon az MTA kutatóhálózata alapfinanszírozást a központi költségvetésből (98% igen, 1% nem, 1% tartózkodás).
 • A dolgozók túlnyomó többsége szintén támogatta azt a javaslatot, hogy az MTA esetlegesen létrejövő új irányító testületébe az MTA, a kutatóhálózatok és az ITM egyenlő, 1/3 arányban delegáljanak képviselőket, és a kormány delegáltjainak aránya ne legyen 1/3-nál több (91% igen, 3% nem, 6% tartózkodás).
 • Arra a kérdésre, hogy az MTA kutatóhálózata az MTA-n belül működjön-e tovább, a dolgozók 94%-a igennel szavazott, 2% ellenszavazat és 4% tartózkodás mellett.
 • Az intézetek egy részében (5 kutatóhelyen) az Elnökségi javaslat (1/3-1/3-1/3) mellett a Kormányzati javaslatról (1/2-1/2) és arról is véleményt nyilvánítottak, hogy szükség van-e bármiféle új Irányító Testületre. A szavazók közül

                                 61% támogatja az elnökségi előterjesztést

                                 34% nem támogatja új irányító testület felállítását[2]

                                 1% támogatja a kormányzati javaslatot

                                  4% tartózkodott

[1] az MTA kutatóhálózatának 2018-as átlagos dolgozói létszáma 4232 volt, ebből 2530 kutató.

[2] Az összesítésben azokat a szavazók, akik nem támogatták az új IT felállítását, a 91 %-ba lettek beleszámítva, kiindulva abból, hogy abban a kérdésfelvetésben az volt a legradikálisabb válaszlehetőség a kormányzat részvétele ellenében.

Diagram_1

Diagram_2.png

Diagram_3Diagram_4Diagram_5

Az összefoglaló letölthető itt

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Menet a tudományért
2019. 03. 21.

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Tisztelt Miniszter Úr!

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak fóruma már több alkalommal súlyos aggodalmát fejezte ki a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. Miközben a minisztériumi háttéranyag szerint is kimagasló az MTA teljesítménye, Palkovics László miniszter arról beszél, hogy az MTA nem jól teljesít. A változatos átalakítási tervek mögé a Minisztérium nem tud sem szakmai, sem hasznossági alapú érveket felsorakoztatni. A hazai innováció javításával egyetértünk, de elutasítjuk az átgondolatlan, szakmaiatlan és súlyos károkat okozó reform-diktátumokat, valamint a pénzügyi eszközökkel és az intézethálózat szétdarabolásával fenyegető zsarolási módszereket.

Korábbi nyilatkozatainkban követeléseket fogalmaztunk meg, amelyekre mind a mai napig nem kaptunk kielégítő választ. Ezért úgy látjuk jónak, hogy személyesen is átadjuk ezeket a követeléseket.

 1. Az Alaptörvénnyel és az Akadémiai törvénnyel összhangban követeljük az Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását!
 2. Tartsák tiszteletben az MTA és kutatóintézeteinek egységét és függetlenségét!
 3. Tartsák fenn az akadémiai intézetek korábbi finanszírozási rendszerét, amelynek meghatározó része az alapműködést szolgáló normatív állami támogatás!
 4. A kutatóhálózat feletti felügyelet maradjon az Akadémiánál! A kutatói munkának kizárólag a kutatóközpontok és -intézetek által korábban felállított és nemzetközi tudományos sztenderdekhez igazított teljesítményértékelésnek kelljen megfelelnie!
 5. Garantálják a kutatóintézeti hálózat hosszú távú egyben maradását! Az Akadémia nemzeti és nemzetközi értéke csak a történetileg kialakult, tudományos teljesítmények által igazolt egységben szavatolható.
 6. Garantálják a dolgozók érvényes közalkalmazotti jogviszonyának és munka-szerződésének fenntartását!
 7. A közalkalmazotti jogviszonytól és az egyetemi oktatói bértáblától csak a dolgozók javára lehessen eltérni!
 8. Versenyképes és a társadalmi közjót hatékonyan szolgáló tudomány csak a kutatói munkahelyek stabilitásának helyreállításával, a kutatók és a kutatást segítő dolgozók európai viszonylatban versenyképes bérezésével érhető el!
 9. Mindennemű tárgyalás az MTA és az ITM között legyen nyilvános, transzparens és a kutatói közösség képviselői is vehessenek részt benne!
 10. Követeljük, hogy Palkovics László miniszter és akadémikus jelenjen meg a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlése előtt, és nyilvánosan számoljon el azzal a romboló „tevékenységgel”, amelyet az eltelt egy esztendőben az MTA ellen kifejtett!

Budapest, 2019. Március 21.

az Akadémiai Dolgozók Fóruma

A petíció szövege innen letölthető.

„Öröm több mint pénz, becsület pedig még százszorta több.” (Széchenyi)

Akadémiai Dolgozók Fóruma
Sajtóközlemény
Megjelenés időpontja: 2019. 03. 01.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma üdvözli az MTA vezetésének bátor döntését, amely szerint nem hajlandó részt venni a látszatpályázatban. Az Elnökség az egyetlen morálisan helyes döntést hozta.

Az ITM képviselői az elmúlt hetekben sem tudták érdemben megvitatható, írásos dokumentumban tisztázni álláspontjukat sem az Akadémia, sem a kormány felé.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László által minden dolgozóhoz eljuttatott levél emlékeztet arra, hogy a február 26-i elnökségi határozat értelmében a kutatóintézet-hálózatnak egyben és az Akadémia szakmai irányítása alatt kell maradnia.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma továbbra is mindenben támogatja az Elnökség harcát az Akadémia fennmaradásáért és egységéért.

 

A sajtóközlemény szövege pdf formátumban innen tölthető le.

„Az én Akadémiám” 7. – Eszik Veronika

Eszik Veronika szereti, hogy történészként társadalmak működési mechanizmusaival foglalkozhat, ami kulturális feladat, identitáskérdés és egy nemzeti közösség alapja. Az Akadémia számára elsősorban szellemi műhely, ahol a tapasztaltabb kollégáktól kezdettől fogva rengeteg segítséget kaphatott ahhoz, hogy szakmailag fejlődjön, és fiatal kutatóként is az Akadémia színvonalához méltó tudományos munkákat tudjon felmutatni. Az Akadémia körüli helyzet kiszámíthatatlansága személyesen is kihívást jelent számára, mert szeretné, ha ebből a bizonytalanságból a kisfia nem érezne meg semmit.

Lendület csoportvezetők levele a Miniszterelnökhöz

A levelünk egyik fontos célja, hogy a tudományterületek közti szolidaritás, az alap- és alkalmazott kutatások egymásra épülése és egysége mellett felhívjuk a figyelmet a kutatóközösségen belül hierarchikusan elhelyezkedő kutatók közös érdekeire, együttes kiállásuk fontosságára. Hiszen a kiválósági pályázatok (Lendület, ERC) nyertesei csak úgy tudnak nemzetközileg kiemelkedő kutatómunkát végezni, ha mögöttük áll egy tehetséges kutatócsoport, inspiráló kutatói környezetben dolgozhatnak az intézetükben, és a projektek adminisztratív részeit hatékonyan intézik a projekt és gazdasági asszisztensek, vezetők. Természetesen mindemellett rendelkezésre kell, hogy álljon a stabil és kiszámítható anyagi fedezet a projektek hosszú távú működésére, és a megbízható szakmai kontroll, amit az MTA eddig kiválóan biztosított, és ami most veszélybe került.

A nyilatkozat teljes szövege:

A levél végén található lista arról tájékoztat, hogy az aláírók közül kik nyerték el az European Research Council (ERC) legrangosabb kutatói pályázatait is a Lendület pályázatok mellett, gyakran annak segítségével.

A Lendület programról: https://mta.hu/lendulet/lendulet-program-105403

Kik vagyunk?

Az akadémiai kutatóhálózatban foglalkoztatottak alulról szerveződő mozgalma vagyunk. A kormány tervezett intézkedései a mi munkánkat, sorsunkat érintik a leginkább, álláspontunk azonban a sajtóban és a tárgyalások során eddig kevésbé jelent meg. A szerveződéssel ezt a hiányt igyekszünk pótolni.